Regulamin sklepu internetowego

Girls on TipToes

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą girlsontiptoes.pl pod adresem internetowym www.girlsontiptoes.pl
Właścicielem Sklepu jest firma Swój Człowiek Emil Wiśniewski z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwisarska 9/39, NIP: 113-241-47-79, adres email: hello@girlsontiptoes.com

Postanowienia ogólne
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, dalej zwanym „Nabywca”.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Zamówienia
Prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich.
Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia.

Zamówienia można składać w następujący sposób:
• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
• poprzez email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie jeżeli Nabywca uruchomi takie konto w Sklepie.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych i liczy się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania produktu Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Korekty do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę. Nabywca musi złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.

Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.

W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.

Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mailową informację o wysyłce towaru.

Płatności
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1. przelew tradycyjny – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym: mBank 32 1140 2004 0000 3902 6506 9209  przypisanym do Sklepu bądź w emailu do Klienta,
2. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
3. system PayU
4. system PayPal
5. Przelewy 24

 

Koszt wysyłki
Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i opłacenie kosztu przesyłki.
Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą Poczty Polskiej.
W przypadku wysyłki za granicę koszt ustalany jest indywidualnie.

Koszt przesyłki na terenie Polski ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia.

Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego towaru lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu.

Reklamacje
Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w terminie 30 dni roboczych (przy czym dzień roboczy rozumiany jest jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie produktu.
Prawo Nabywcy do reklamacji przysługuje w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Nabywcy powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy
Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Nabywca.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty, a w przypadku ponownego odesłania towaru Klientowi, koszty przesyłki ponosi Klient.

Ochrona prywatności
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego
Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin.

Cookies /ciasteczka
Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem Girlsontiptoes.com, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.